Informacija za sertifikaciona tijela

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je objavio je informativni dokument IAF ID 8:2014, koji je dostupan na sajtu IAF-a, u kojem je, pozivanjem na odgovarajuću rezoluciju Generalne skupštine IAF-a, utvrđen prelazni period od 3 godine, počevši od 15. decembra 2013. godine, kada je objavljena tehnička specifikacija ISO/TS 22003:2013 Sistemi menadžmenta bezbJednošću hrane – Zahtjevi za tIJela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbjednošću hrane,  za prelazak sertifikacionih tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbjednošću hrane na akreditaciju prema navedenoj tehničkoj specifikaciji.

Podsjećaju  se akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbjednošću hrane  da treba da realizuju  prelazak  na tehničku specifikaciju  ISO/TS 22003:2013 , odnosno izmjene u procedurama, sprovođenje obuka ili drugih zahtjevanih  aktivnosti posebno imajući u vidu neophodnost uspostavljanja procesa i sistema u cilju utvrđivanja kompetentnosti osoblja sertifikacionog tijela.

Budući da Institut za standardizaciju Crne Gore do sada nije objavio tehničku specifikaciju METI ISO/TS 22003, kojom je preuzeta tehnička specifikacija ISO/TS 22003:2013, ,  ATCG će  provjeriti primjenu zahtjeva nove tehničke specifikacije u sjedištu sertifikacionog tela, tokom početnog ocenjivanja, ponovnog ocjenjivanja, redovnog ili vanrednog nadzornog ocenjivanja   , a poslije objavljivanja nacionalne tehničke specifikacije, za koju se očekuje da će biti objavljena u decembru 2016. godine.