Plan prelaska na novo izdanje standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018

Akreditaciono tijelo Crne Gore obavještava svoje akreditovane laboratorije za ispitivanje i etaloniranje da do 10.09.2018. izrade planove prelaska na  novo  izdanje  standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

Od strane Akreditacionog tijela Crne Gore utvrđen je sledeći tabelarni redoslijed aktivnosti kojim će se obezbjediti uslovi za prelazak na novo izdanje standarda, a sa ciljem da do 1.12.2020. budu važeće samo akreditacije laboratorija za ispitivanje i etaloniranje prema MEST EN ISO/IEC 17025:2018 Tabela, takođe precizira mogućnosti i obaveze za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje koje  apliciraju  za početnu akreditaciju.

 

Aktivnost:

Rokovi:

Obuka  stalno zaposlenog kadra  ATCG

decembar 2017- decembar 2018

Obuka  tehničkih ocjenjivaća i eksperata ,  Komisije za akreditaciju

decembar 2017- jun 2019

Usklađivanje  dokumentacije  sistema menadžmenta  ATCG ( šema akreditacije  laboratorija  za ispitivanje i etaloniranje prema MEST EN ISO/IEC 17025:2018 )

septembar 2018

Informacije od strane laboratorija  o njihovim  terminima prelaska

na novo izdanje standarda

MEST EN ISO / IEC 17025:2018

septembar 2018

Početak prijema

zahtjeva za akreditaciju prema novom izdanju standarda odnosno potvrđivanje

plana prelaska  na  akreditaciju prema  novom izdanju standarda MEST EN ISO / IEC 17025:2018

 

septembar 2018

Početak ocjenjivanja prema novom izdanju standarda

MEST EN ISO / IEC 17025:2018

oktobar 2018.

Mogućnost korišćenja opcija ocjenjivanja

(početna akreditacija ):

prema MEST EN ISO IEC 17025:2011 ili MEST EN ISO IEC 17025:2018

oktobar 2018  - oktobar 2019

 Krajnji rok do kada će se prihvatati prijave za početnu  akreditaciju prema MEST EN  ISO/IEC 17025:2011

1.04.2019.

Sva ocenjivanja samo prema MEST EN  ISO/IEC 17025:2018

1.11.2019.

Završetak ocjenjivanja  u svrhu prelaska  laboratorija  na akreditaciju  prema MEST EN ISO IEC 17025:2018

30.06.2020.

Krajnji rok do kada važe  akreditacije laboratorija za ispitivanje i etaloniranja

prema MEST EN ISO IEC 17025:2011

30.11.2020