Uručen Sertifikat o akreditaciji Domu zdravlja Podgorica – prvoj medicinskoj laboratoriji akreditovanoj po standardu MEST EN ISO 15189

Sa osobitim zadovoljstvom saopštavamo svim zainteresovanim stranama da je Crna Gora dobila prvu medicinsku laboratoriju , akreditovanu u skladu sa standardom MEST EN ISO 15189:2016.

Sertifikatom o akreditaciji Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica je dokazao da osim elemenata koji se odnose na menadžment sistemom kvaliteta doslijedno implementira sve što medicinska laboratorija specifično mora da ispuni u pogledu osoblja, smještaja, uslova okoline, laboratorijske opreme, pre-analitičkog procesa rada, analitičke faze, osiguranja kvalititeta rada laboratorije, post-analitičke faze, izdavanja rezultata , kao i osiguranja kvaliteta rada kroz primjenu protokola unutrašnje i spoljašnje kontrole kvaliteta koji obezbjeđuju dobijanje kvalitetnog rezultata.

Dodjela akreditacije u oblasti medicinske biohemije je najljepši i najplodotvorniji način da se podrži nacionalna strategija razvoja zdravstva u Crnoj Gori koja ima za cilj stalno unapređivanje zdravstvenog sistema kroz poboljšanje sveukupnih medicinskih usluga i prihvatanje međunarodnih standarda kvaliteta.

Ne treba posebno naglašavati činjenicu da medicinske laboratorije imaju veliku ulogu u sistemu zdravstvene zaštite. Evidentno je da se između 70 i 80 procenata odluka ljekara o odgovarajućim terapijskim postupcima ili drugim zahvatima zasniva na laboratorijskoj dijagnostici koju sprovode medicinske laboratorije. Ona predstavlja osnov bilo kakve medicinske dijagnoze i tretmana.

NIje , onda, teško zaključiti da dobijenim Sertifikatom o akreditaciji, kao garantom unapređenja organizacione i tehničke ospsobljenosti, Centar za laboratorijsku dijagnostiku nudi i odgovor na pitanje: “Kako sa punim povjerenjem odabrati medicinsku laboratoriju?”

S druge strane, Akreditaciono tijelo Crne Gore je, upisujući u svoj registar prvu medicinsku laboratoriju, pokazalo da razvija i promoviše savremen i transparentan sistem akreditacije u skladu sa najboljom evropskom i međunarodnom praksom, slijedeći svoju viziju da ugledom obezbjeđuje prepoznatljivost i priznavanje nacionalnog sistema akreditacije na regionalnom i međunarodnom nivou.

I na kraju, Dom zdravlja Podgorica, koji u svom svakodnevnom radu realizuje ispitivanja u oblasti laboratorijske hematologije i koagulacije, biohemijska ispitivanja humanih kliničkih uzoraka, citohemijske analize urina, uz primjenu najsavremenije analitičke i informatičke tehnologije, je, akreditacijom svojih laboratorijskih kapaciteta dao pozitivan primjer i podsticaj svim medicinskim laboratorijama da kontinuirano poboljšavaju pouzdanost svog rada i da akreditaciju prihvate kao put ka povećanju autoriteta laboratorijske službe.

Rukovodilac Službe za akreditaciju

Tanja Radović