Obavještenje za sertifikaciona tijela za sisteme menadžmenta o prelasku sa MEST OHSAS 18001:2010 na MEST ISO 45001:2018. Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja I bezbjednošću na radu

Institut za standardizaciju Crne Gore objavio je standard MEST ISO 45001:2018 Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja I bezbjednošću na radu-Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu dana 29.05.2018.godine.

Akreditaciono tijelo Crne Gore obavještava akreditovana sertifikaciona tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta da je tranzicioni period za prelazak na sertifikaciju po novom standardu tri godine od izdanja ISO standarda a to je 11. mart 2021.godine.

Prilikom razmatranja aktivnosti koje su potrebne da sertifikaciona tijela pređu na standard MEST ISO 45001:2018 Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu , sertifikaciona tijela moraju uzeti u obzir zahtjeve obavezujućeg dokumenta IAF MD 22:2019 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) i iste implementirati u svom sistemu menadžmenta.

U skladu sa dokumentom IAF MD 21:2018  Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 kod akreditovanih sertifikacionih tijela koja žele prelazak na novi standard, Akreditaciono tijelo Crne Gore će u okviru redovnog nadzora ili ponovnog ocjenjivanja izvršiti ocjenjivanje pregleda dokumentacije u kancelariji i jedno osvjedočenje na terenu kod klijenta sertifikacionog tijela, kako bi se ocjenjivački tim Akreditacionog tijela uvjerio da su sertifikaciona tijela uključila sve aspekte novog standarda.

Akreditaciono tijelo Crne Gore neće prihvatati prijave za akreditaciju sertifikacionih tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta za bezbjednost i zdravlje na radu po standardu MEST OHSAS 18001:2010. poslije 1.marta 2020.godine. Sertifikaciona tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta koja u svom obimu akreditacije imaju sistem menadžmenta za bezbjednost i zdravlje na radu po standardu MEST OHSAS 18001:2010 moraju preći na novo izdanje standarda MEST ISO 45001:2018 Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu-Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu; zaključno sa 19.10.2020.godine. Kraj tranzicionog perioda je 11.03.2020. u skladu sa IAF Resolution 2016-15.