AKREDITACIJA

Obaveze Akreditacionog tijela Crne Gore


ATCG sprovodi postupak akreditacije na bazi sklopljenog ugovora za uspostavljanje i održavanje akreditacije, u kojem se detaljnije opisuju prava i obaveze ATCG i stranke u postupku akreditacije.

ATCG je dužno da sklopi ugovor sa svakom strankom koja želi da se akredituje, a koja ispunjava uslove neophodne za izvodenje postupka akreditacije.

Ugovorom se nedvosmisleno i jasno definišu potrebni zahtjevi neophodni za obavljanje postupka akreditacije.

ATCG može odložiti termin početka postupka akreditacije, ako u tom trenutku ne raspolaže sa ocjenjivačima koji izvode postupak akreditacije.

ATCG se obavezuje da blagovremeno aktivira potrebna dokumenta kako bi stranka mogla u predviđenom roku reagovati.

ATCG dodjeljuje, održava, suspenduje i obnavlja akreditaciju u skladu sa važećim nacionalnim, evropskim i međunarodnim standardima i uputstvima, uz uvažavanje smjernica EA, IAF i ILAC za određene vrste akreditacije.

Akreditacija se dodjeljuje, održava ili obnavlja organizaciji koja:

  1. zadovoljava zahtjeve referentnih standarda;
  2. zadovoljava kriterijume i pravila propisane od strane ATCG;
  3. nadoknaduje ATCG propisane troškove akreditacije.
U skladu sa svojom nadležnošcu, ATCG se u postupku akreditacije pridržava i smjernica za primjenu evropskih i me]unarodnih standarda i uputstava iz oblasti ocjenjivanja usaglašenosti koje su izdale EA, IAF i ILAC.

ATCG je bliže uredio postupke koje primjenjuje pri podnošenju i rješavanju zahtjeva za akreditaciju, odnosno uslove za dodjelu, održavanje i obnavljanje akreditacije, kao i uslove pod kojima ce se akreditacija odbiti, suspendovati ili oduzeti.

Poštovanje propisanih uslova akreditacije, nakon dodjeljivanja akreditacije ATCG kontinuirano prati, obavljajući nadzorne aktivnosti, odnosno nadzorne posjete.

ATCG će, u skladu sa zahtjevima iz međunarodnih standarda i međunarodnom praksom, po potrebi, vršiti izmjene uslova akreditacije i/ili kriterijuma koje propisuje za pojedine vrste akreditacije.

U skladu sa propisanim pravilima ATCG će obavijestiti organizaciju o svim izmjenama i iste ce javno objaviti/publikovati. Organizacija je u obavezi da se pridržava izmijenjenih pravila i/ili kriterijuma.

Za svaku objavljenu izmjenu ATCG ce utvrditi rok u kome je akreditovana organizacija u obavezi da izvrši potrebna prilagodavanja/korekcije, kako bi se prilagodila izmjenama.

Sve informacije koje ATCG ili njegov predstavnik dobije tokom dodjeljivanja, održavanja ili obnavljanja akreditacije, tretiraće se kao povjerljive. ATCG preduzima mjere da takve informacije budu dostupne samo licima koja su uključena u postupak akreditacije i neće ih otkrivati trećoj strani bez pisane saglasnosti ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva/akreditovane organizacije, osim u slučaju kada je to predviđeno zakonom ili sudskom odlukom.

Kada ATCG prenese informacije iz prethodne tačke trećem licu, o tome ce biti obaviješten podnosilac zahtjeva/akreditovana organizacija, ako zakon to dopušta.

ATCG ce dodijeliti akreditaciju organizaciji pod sljedećim uslovima:

  1. ako oblikom organizovanja obezbjeduje samostalnost pri obavljanju poslova ocjenjivanja usaglašenosti za koje se akredituje;
  2. ako unutrašnjom organizacijom garantuje uspješno obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti za koje se akredituje;
  3. ako ne obavlja konsultantske usluge, koje bi bile u suprotnosti sa poslovima ocjenjivanja usaglašenosti;
  4. ako ispunjava ostale uslove navedene u ovim Pravilima.