ABOUT US

Organizational structure


  • organizaciona šema
  • upravni odbor
  • komisija za žalbe
  • komisija za akreditaciju
  • direktor
  • poslovni sekretar
  • rukovodilac kvaliteta
  • služba za akreditaciju
  • tehnički komiteti