DOCUMENTATION

Criteria and rules of accreditation


 • PA.01 PA.01 Pravila akreditacije (izdanje 00, izmjena 1)
 • PA.02 Pravila za koriscenje loga ATCG, simbola akreditacije i pozivanje na akreditaciju (izdanje 00, izmjena 2)
 • PA.03 Pravila prekogranične akreditacije (izdanje 00, izmjena 1)
 • PA.04 Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti (izdanje 00, izmjena 1)
 • PA.05 Pravila za ostvarivanje prihvatljive sledljivosti mjerenja (izdanje 00, izmjena 2)
 • PA.06 Pravila za procjenu mjerne nesigurnosti, nulto izdanje 05.08.2021
 • Odluka o visini troškova akreditacije
 • Analiza ATCG sa povezanim tijelima
 • Analizu odnosa sa povezanim tijelima 10.10.2019.
 • Analizu odnosa sa povezanim tijelima 02.06.2021.
 • Analiza sa povezanim tijelama 21.11. 2022..pdf
 • Q3.01.23 Smjernice za iskazivanje obima medicinskih lab
 • UP.01 Uputstvo za ocjenjivanje i akreditaciju ST za organsku (Izdanje 00 od 15.03.2021.)
 • ZPR.01.27 Lista dokumenata koje sadrzi zahtjeve koje treba da ispuni podnosilac Zahtjeva za akreditaciju i akreditovano TOU